8. Nachbarschaft

Sommergasse/ Müller Hans-Stühler Martin/Krauss Daniel-Draser Hans (Honnes)
Nr. 346-366
Nr. 209-243

Wä hisch es doch meng Hiemetürt wo ech gebiuren ben
1.Wä hiesch es doch meng Himetsiurt, wo ech gebiuren bän,
Wo net erläscht det salsesch Wiurt :/:
Und saksesch Opfersänn, und saksesch Opfersänn.
2.Munch Platzken eus der Jugendzegt dot äs mir läw uch wiert.
Ech fängden nichen heschert hekt, ech fängden nichen heschert hekt
af deser gunzen Iert, af deser gunzen Iert.
3.Gor tichtich Mun, gor fleissich Fraan, de Jugend hä äm Muert.g
Em ku sä un der Arbet sähn, em kun sä un der Arbet sähn
Dot äs jo saksesch Uert, dot äs jo saksesch Uert.
4.Eos Bräder än der Fremd derteus, mer bläht en uch det Gläck
Sä siehnen sich no`m Vueterheus, sä siehnen sich no`m Vueterheus
No`m Hiemetsiurt zeräck, no`m Himetsiurt zeräck.