5. Nachbarschaft

(Niedergasse/Angderm Rain “Geud Harzigen”/Biemel Martin-Stühler Simon/Bertleff Hans-Rienert Martin, Hermann Hans-Stühler Walther-Raiber Lisbeth)
Nr. 13-16
Nr. 421-441

No un der griußen Keakel
1.No un der griußen Keakel, load en hisch Gemin,
Far zweschen Burch und Hefel, load sä gunz elin.
Hut de biest Wemern, uch den seßten Wenig,
Uch de oller-hescht Medcher, daut meß Klinschilken sen. :/:
2.Stottlich stohn de Heser, fiest de Kirchenburch,
Far zweschen Bärch uch Fielder, zän sech Wiesen durch.
Drauchbar es der Hoatert, Liun hut Ploch uch Mäh
Vun achthangdert Goren es eus Himet hä. :/:
3.Wat mir hun eus Older, sä hunt ißt geschafft,
En jeder Fur, jedem Wengstok stächt er Schwiß er Kraft.
Troa ihr inich Bräder, troa wä ist uch hekt,
Mir de Jugend vun Klinschilken, mer lossen eus net. :/: